Επίλυση προβλημάτων σε εργαστήρια ΙΥΑ

Λόγω της μακράς πείρας του σε εργαστήρια ΙΥΑ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Χ. Καζλαρής είναι σε θέση να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων αξιοπιστίας του εργαστηρίου, σε Μονάδες ΙΥΑ που χρειάζονται τέτοια εξωτερική βοήθεια και να σας βοηθήσει να εδραιώσετε ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας.

Το έργο της επίλυσης προβλημάτων (troubleshooting) πραγματοποιείται συνήθως σε τρεις φάσεις: σε μια πρώτη επίσκεψη στο εργαστήριο καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες με λεπτομέρεια (υλικά, πρωτόκολλα, χειρισμοί, κινήσεις...), για μερικές ημέρες. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με όλη τη θεραπευτική ομάδα (ιατρούς, βιολόγους και μαίες-νοσηλεύτριες), αλλά και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, προχωρούμε σε λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών και σε αξιολόγησή τους, βήμα-βήμα, με στόχο την απλοποίηση και την τυποποίησή τους. Εκεί συνήθως αναδεικνύονται οι προβληματικές ενέργειες και λαμβάνονται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διόρθωσή τους. Τέλος, αφού διαπιστωθεί ότι η βελτίωση είναι σταθερή, οι διορθωμένες διαδικασίες καταγράφονται, τυποποιούνται σε ένα εγχειρίδιο λειτουργίας και τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή με τον ορθό τρόπο.

Κατά κανόνα, η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας συνεπάγεται βελτίωση των γενικών ποσοστών επιτυχίας κυήσεως. Εάν τα ποσοστά είναι ήδη υψηλά, ο έλεγχος ποιότητας επιτρέπει τη διατήρησή τους, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας του προσωπικού, κάτι που έχει ευεργετικό αντίκτυπο στη συνολική λειτουργία της Μονάδας.

Ο Χ. Καζλαρής μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ενός προγράμματος ποιότητας σε εργαστήρια ΙΥΑ και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, κατόπιν ειδικής συμφωνίας (μεταβείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).


(επιστροφή)