Τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ΙΥΑ

Ο Χ. Καζλαρής είναι σε θέση να συμβάλει στην ενημέρωσή σας για τεχνικά και θεσμικά ζητήματα σχετικά με την ΙΥΑ. Ως μέλος της ομάδας εργασίας που συνέταξε τον ν.3305/05, συνέβαλε στη διατύπωση των διατάξεων που αφορούν τις προδιαγραφές των εργαστηρίων, τις τεχνικές μεθόδους κ.λπ., ενώ, ως μέλος της Αρχής, συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων για την ασφαλιστική κάλυψη της ΙΥΑ και για τις τεχνικές προδιαγραφές και την αδειοδότηση των Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, καθώς και διαφόρων κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ).

Ορισμένες πληροφορίες (όπως οι ισχύοντες νόμοι, το π.δ. και η υ.α. για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, η οποία περιλαμβάνει και επί μέρους πρόσφατες αποφάσεις της.

Προφανώς η ενημέρωση αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη νομική συμβουλή, αλλά είναι χρήσιμη προκειμένου να αποσαφηνίσετε τις δυνατότητες που παρέχει και τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη λογική των διατάξεων του νόμου.

Συνήθως, οι πληροφορίες και η ενημέρωση αυτή παρέχονται τηλεφωνικώς (μεταβείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), προφανώς δωρεάν για τους κλινικούς και εργαστηριακούς συναδέλφους.


(επιστροφή)