Συγγραφή ή επιμέλεια επιστημονικών κειμένων

Ο Χ. Καζλαρής αναλαμβάνει τη σύνταξη επιστημονικών κειμένων στο γνωστικό του πεδίο (βιοχημεία, κυτταρική και μοριακή βιολογία, γενετική, βιολογία της αναπαραγωγής και εμβρυολογία), ή τη γλωσσική και επιστημονική επιμέλεια, ή τη συμμετοχή στη σύνταξη αυτών, κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Τα εν λόγω κείμενα μπορεί να είναι:

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, προηγείται μια συνάντηση στον χώρο εργασίας σας (για ραντεβού μεταβείτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).


(επιστροφή)